Провеждането на шофьорски курс завършва с практическия изпит – кормуване.

При завършване на практическо обучение от 31 часа, което е задължителното, се провежда вътрешен изпит “Практика” в тази автошкола.

При положителна оценка “ДА” на този изпит, курсиста се допуска до практически изпит пред ДАИ.

При отрицателна оценка “НЕ” на този първи вътрешен изпит по управление на автомобила, курсиста е длъжен да вземе 4 допълнителни часа по кормуване и отново да се явите на вътрешен изпит.

Практическия изпит – кормуване се състои в управление на МПС в градски условия пред изпитна комисия.

Маршрута за изпита – кормуване се определя от председателя на комисията и задължително съдържа следните елементи:

– Преминаване през най-малко три кръстовища, регулирани с пътни знаци или светофари;

Изпит кормуване

– Извършване на най-малко 5 десни, 5 леви и един обратен завой.
– Пресичане на улица с две платна за движение;
– Спиране и потегляне по наклон;
– Паркиране успоредно или перпендикулярно на тротоара.

По време на управлението председателя своевременно уведомява кандидата за промяна на посоката на движение.

При оценяването на практическия изпит се отбелязват два вида грешки:

– основни;

– второстепенни.

За основни грешки се считат неправилни действия, породени от липсата на знания и умения. За второстепенни  грешки се считат правилни, но неточни действия, породени от недостатъчната тренираност на изпитвания.

За основна грешка се начисляват 3 наказателни точки, а за второстепенна 1 наказателна точка.

Оценка “ДА” се поставя при не повече от 9 наказателни точки.

Изпитът се прекратява и се поставят 10 наказателни точки когато:

– изпитваният не спре на пътен знак Б2 /STOP/;

– изпитваният навлезе при забраняващ знак на светофара или регулировчика;

– изпитваният навлезе срещу движението на пътен възел или път с еднопосочно движение;

– при намеса на комисията, когато действията на изпитвания са опасни за другите участници в движението;

– при допускане на ПТП.

В случаите когато курсиста не е издържал практическия изпит пред ДАИ, преди повторно явяване на изпит е необходимо да вземе допълнително часове по практика.

В случаите когато не е издържан теоретичния изпит курсиста няма право да се явява на практически изпит. Повторно явяване на теоретичен изпит  се извършва при следващо назначаване на изпит /около седмица/.

При получаване на на положителен резултат оценка “ДА” от “Практически изпит –  кормуване” следва да си приготвите следните документи за издаване на “Свидетелство за управление на МПС” /шофьорска книжка/:

– Заявление за издаване на свидетелство на водача за Управление на МПС /по образец съгласно правилника за издаване на българските документи за самоличност/;
– Лична карта;
– Удостоверение за завършен курс за оказване на първа до лекарска помощ /курс БЧК/;
– Карта за медицински преглед на водача на МПС /от личния лекар/;
– Платежен документ за платена държавна такса.

Comments are closed.