Защита на лични данни

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 “Автошкола Валек”ЕООД, като администратор на лични данни, събира обработва и съхранява данни на хиляди български граждани, които имат желание да придобият правоспособност за управление на МПС, възстановят контролните си точки, възстановят шофьорските си права или опреснят своите шофьорски умения.

От 25.05.2018 г., влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента).

“Автошкола Валек”ЕООД е администратор на личните данни и на своите служители. Те трябва да са сигурни, че се отнасяме с отговорност към предоставените ни от тях лични данни, събираме ги в обем, който е необходим за изпълнение на договорните отношения между нас и не ги предоставяме на трети лица, без съгласието на служителя или изрично законово задължение.

С настоящата декларация, ръководството на „Автошкола Валек“ ЕООД декларира пред трети лица и пред служителите си,  своето намерение да приложи и спазва Регламента в дейността си, придържайки се към най-добрите практики за защита на личните данни.

01.06.2018 год.

Call Now Button