Наредба № 38 – изпит

НАРЕДБА № 38 ОТ 16 АПРИЛ 2004 Г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

В сила от 21.05.2004 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.18от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г.

.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на:

1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 150а, ал. 2 и 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

2. изпитите на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 5 ЗДвП;

3. изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “в” ЗДвП.

Чл. 2. (1) До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се допускат лица, преминали обучение в съответствие с учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП, при условията и по реда, определени в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).

(2) Лицата, които се явяват на изпит в случаите на чл. 162, ал. 5 и по реда чл. 171, т. 1, буква “в” ЗДвП, не подлежат на задължително обучение.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, успешно положили изпита по чл. 2, ал. 1, както и тези в случаите на чл. 162, ал. 5 ЗДвП придобиват правоспособност за управление на МПС от съответната категория, за която се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 ЗДвП.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) На лицата, успешно положили изпита по чл. 1, т. 3, се връща свидетелството за управление на МПС от съответната категория, отнето по реда на чл. 171, т. 1, буква “в” ЗДвП.

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите се представят на изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение. Когато към заявлението не е необходимо да се приложи удостоверение за допускане до теоретичен изпит, кандидатите сами могат да подават документите си за явяване на теоретичен изпит.

(2) Изпитът се провежда на територията на областта, за която е валидно съответното разрешение за обучение на лицето по ал. 1.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) С изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория и изпита на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП се оценяват знанията, уменията и поведението за безопасно управление на кандидата и съответствието им с изискванията към водачите на МПС от съответната категория, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

(2) С проверочния изпит се оценяват знанията на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС за извършване на немаловажно нарушение на правилата за движение поради незнание.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС и изпитът на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП е теоретичен и/или практически.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Теоретичният изпит се състои в решаване на тест.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Практическият изпит се състои в управление на МПС на учебна площадка и/или по пътища в населено място.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “АМ”, полагат само теоретичен изпит.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории ВЕ, С1Е и D1Е полагат само практически изпит.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “С”, “D”, “CE”, “DE”, “Ткт”, “Ттм”, “А1”, “А2”, “В1”, “С1” и “D1”, полагат теоретичен и практически изпит.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “Ткт”, “Ттм”, “А1”, “А2” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “В”, полагат само практически изпит.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “D1”, полагат само практически изпит.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “DЕ”, полагат само практически изпит.

(7) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “А2” и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.

(8) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А2” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “А1” и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.

(9) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които желаят да управляват МПС от категория “В” с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, полагат само съответния практически изпит.

(10) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “D” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “Ттб”, полагат теоретичен и практически изпит.

(11) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “Ттб” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “D”, полагат само практически изпит.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” се провежда само на учебна площадка.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А, ВЕ, СЕ, DЕ, А1, А2, С1Е и D1Е се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В1, В, С1, С, D1, D и Ттм се провежда само по пътища в населено място.

(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория “В” с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Проверочният изпит е теоретичен.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) Когато за придобиване на правоспособност за управление на МПС изпитът е теоретичен и практически, теоретичният изпит предхожда практическия изпит.

(2) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.

(3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на теоретичния изпит, за допускане до практически изпит кандидатите полагат нов теоретичен изпит.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират следните такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.):

1. такса за всеки кандидат – когато теоретичните изпити се провеждат в кабинет на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;

2. такса за всяка група за теоретичен изпит – когато теоретичните изпити се провеждат в одобрен кабинет на учебен център;

3. такса за всеки кандидат за практически изпит.

(5) (Новa – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) В случаите по ал. 4, т. 2 за всеки явил се/изпитан кандидат се заплаща и стойността на консумативите за провеждане на изпита.

(6) (Новa – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит преминава допълнително обучение по управление на моторно превозно средство от категорията, за която ще се явява, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категории А1, А2, С1, С1Е, D1, D1E, А, Ткт, ВЕ, С, СЕ, D и DE – не по-малко от 2 учебни часа;

2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категории В1, В и Ттм – не по-малко от 4 учебни часа.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Теоретичният изпит се провежда в населено място с над 18 000 жители, на територията на съответната област, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Теоретичният изпит се провежда в кабинети, включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, които отговарят на изискванията на чл. 12 и в кабинетите на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, които отговарят на изискванията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Помещението за провеждане на теоретичния изпит да отговаря на следните изисквания:

1. светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена естествена светлина;

2. общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв.м;

3. в помещението се поддържа температура не по-ниска от 18°С;

4. към помещението има осигурен санитарен възел.

(2) В помещението трябва да има:

1. учебна дъска с площ не по-малко от 0,7 кв.м;

2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) работно място за лицето, определено да проведе изпита;

3. работно място за всеки изпитван.

(3) Когато за изпита се използва учебен кабинет, изображенията на таблата и другите материали във връзка с обучението не трябва да се виждат от мястото на изпитваните.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Помещението за провеждане на теоретичните изпити е оборудвано със система за видеонаблюдение. Минималните изисквания към техническите характеристики на системата са съгласно приложение № 3а, като:

1. системата по ал. 4 осигурява записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;

2. разположението на камерите е такова, че осигурява запис на действията на всички участници в изпита;

3. системата осигурява непрекъснат запис по време на теоретичните изпити; при прекъсване на записа автоматично се включва светлинен и звуков сигнал;

4. осигурява наблюдение на изпита в реално време и е осигурен свободен достъп до монитора.

(5) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Учебният център е оборудван с устройство, осигуряващо електрическото захранване на системата за видеонаблюдение по ал. 4 и на техническите устройства за провеждане на изпитите за цялото времетраене на изпита.

(6) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) За одобряване на кабинет за провеждане на изпити лицата, притежаващи разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, подават заявление до “Началника на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(7) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Огледът за съответствие на учебния център с изискванията по ал. 1 – 4 се извършва от двама служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в присъствието на представител на учебния център и на експерт с подходяща професионална квалификация, който проверява съответствието на учебния център с изискванията към системата за видеонаблюдение по ал. 4.

(8) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) За направения оглед по ал. 7 се съставя протокол за одобряване на учебен кабинет за провеждане на теоретични изпити (приложение № 3б) в два екземпляра – един за учебния център и един за Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

(9) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Лицата, притежаващи разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, чиито учебни кабинети са одобрени за провеждане на теоретични изпити, осигуряват постоянно видеонаблюдение при провеждане на изпитите в реално време, включително чрез отдалечен достъп.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите А, А1, А2, ВЕ, СЕ, C1E, DE и D1E се провежда на пътищата в населено място, притежаващо съответните условия за провеждане на изпита и е с над 18 000 жители, на територията на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите “В”, “С”, “D”, “Ттм”, “В1”, “С1” и “D1” се провежда на пътищата в населено място, което е областен административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит. Практически изпити може да се провеждат и в градове с население над 30 000 жители, които се намират на разстояние над 30 км от областния център на областта, в която се намира градът, както и в градове с население над 18 000 жители, които се намират на разстояние над 80 км от областния център на областта, в която се намира градът. Кандидатите се представят за изпит от лица, притежаващи разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, валидно за територията на съответната област.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебната площадка за провеждане на практическите изпити трябва да е включена в списък към разрешение за обучение на учебните центрове, издадено по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебната площадка за провеждане на практическите изпити трябва да отговаря на следните изисквания:

1. упражненията за провеждане на изпита са очертани и сигнализирани съгласно изискванията на методиката за съответната категория, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;

2. упражненията за съответната категория са подредени съобразно последователността на изпълнението им и размера на превозното средство;

3. състоянието на настилката на учебната площадка позволява изпълнението на упражненията;

4. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) осигурени са условия за безопасно изпълнение на упражненията по време на изпитите.

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишен текст на чл. 15 – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Учебните МПС, с които се провежда практическия изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, трябва да са включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и отговарят на следните изисквания:

1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “А” – мотоциклет без кош с работен обем на двигателя над 600 куб. см и с мощност не по-малка от 40 kW;

2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) за категория “А2” – мотоциклет без кош от категория “А2” с работен обем на двигателя над 400 куб. см и с мощност не по-малка от 25 kW;

3. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “А1” – мотоциклет без кош от категория “А1” с работен обем на двигателя над 120 куб. см и с допустима максимална скорост не по-малка от 90 км/час;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “В” – МПС с четири колела от категория “В”, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “ВЕ” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 3 и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час, който не попада в категория “В”; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг;

6. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “В1” – триколесно или четириколесно моторно превозно средство от категория “В1”, с допустима максимална скорост не по-малка 60 км/час;

7. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 6 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “С” – МПС от категория “С” с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малко от 8 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на автомобила трябва да бъде не по-малко от 10 000 кг; освен мястото на водача автомобилът има още две места за сядане;

8. (предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “СЕ”:

а) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малко от 14 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; освен мястото на водача има още две места за сядане;

б) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 6 и прикачено ремарке с дължина не по-малко от 7,5 м; съставът от пътни превозни средства трябва да има допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на състава трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг;

9. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 8, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “С1” – моторно превозно средство от категория “С1”, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;

10. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “С1Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 8 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг; съставът трябва да бъде с дължина не по-малко от 8 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;

11. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 10 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “D” – МПС от категория “D” с дължина не по-малко от 10 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

12. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 11, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “DЕ” – автобус по т. 10 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малко от 2,40 м; съставът от пътни превозни средства трябва да с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;

13. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 12, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “D1” – моторно превозно средство от категория “D1”, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

14. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 13, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “D1Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 12 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг.

15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “Ткт” – колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг;

16. (отм., предишна т. 15 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “Ттм” – ППС от съответната категория;

(2) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория “В” с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява:

1. видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното средство;

2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;

3. записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;

4. възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва светлинна сигнализация;

5. възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати);

6. да се създава един файл за двете камери и звука и GPS;

7. възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на изпита.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Когато по време на практическия изпит на мястото с допълнителното оборудване на моторното превозно средство седи членът на комисията, превозното средство (с изключение на мотоциклетите) е оборудвано с техническо средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали, като за състоянието на техническото средство “включено/изключено” има индикация, поставена на видно място.

(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Автомобилът по чл. 48а, ал. 3, т. 1, който следва кандидата по време на практическия изпит за придобиване на правоспособност за категории “А1”, “А2” или “А”, е оборудван с техническо средство за видеонаблюдение по ал. 3.

Глава трета.
ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 16. (1) За организиране и провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС лицата, притежаващи разрешението за обучение, изготвят списък с имената на кандидатите, които те предлагат за допускане до изпит на съответната дата (приложение № 1).

(2) В списъка по ал. 1 за изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се включват:

1. лица, притежаващи свидетелство за завършено теоретично и/или практическо обучение по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;

2. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.)

3. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) лица, притежаващи удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;

4. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) лица, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 ЗДвП;

5. кандидати, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на задължително обучение.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Лицата по ал. 2, т. 1 и 3 се допускат до изпит, ако от последното им явяване на теоретичен или практически изпит или от издаването на свидетелството им за завършено теоретично и/или практическо обучение, или от издаването на удостоверението им за допускане до теоретичен изпит или удостоверението им за допускане до практически изпит са изминали не повече от шест месеца.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) В зависимост от съдържанието на изпита в списъка по ал. 1 се указват съответно:

1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) адресът на кабинета, в който се предлага да се проведе теоретичният изпит или за даване на указанията за практическия изпит;

2. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) адресът на учебната площадка, където ще се проведе практическия изпит;

3. регистрационният номер, марката и моделът на МПС, с което ще се проведе изпитът по управление.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато теоретичният изпит се провежда в одобрен кабинет на учебен център, към списъка по ал. 1 се прилага и документ за платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 2.

Чл. 17. (1) (Предишна текст на чл. 17 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различните категории се допускат само кандидати, навършили минималната възраст за управление на моторно превозно средство от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 151 ЗДвП.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Допуска се на теоретичен изпит кандидатите да се явяват до един месец преди навършване на възрастта по ал. 1.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За допускане до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС за всеки кандидат, който за пръв път е представен за явяване на изпит за съответната категория, се представят:

1. заявление за допускане до изпит (приложение № 2);

2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) заверено от кандидата копие на свидетелство/диплома за завършена степен на образование или удостоверение за завършен гимназиален етап;

3. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) документ за платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 1 или за практически изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта; допуска се документът да е за платените такси на повече от един кандидат.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които съгласно изискванията на учебната документация подлежат на съответното обучение и/или съответните вътрешни изпити, освен документите по ал. 1 представят копие на свидетелството за завършено теоретично и/или практическо обучение или копие на удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, представят и копие на документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР, с данни за притежаваните категории преди загубата на правоспособността.

(4) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, за която се изисква стаж, представят и справка (от МВР) за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За явяване на проверочен изпит лицата, на които е приложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, буква “в” от Закона за движението по пътищата, представят и копие на заповедта, с която е наложена принудителната административна мярка.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите “СЕ”, “D”, “С1Е” и “D1” представят справка от МВР за наложени по съдебен или административен ред наказания лишаване от право да управляват МПС, за определяне стажа като водач съгласно чл. 154 ЗДвП.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Лица, чието чуждестранно национално свидетелство за управление на моторно превозно средство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, представят копие на легализиран превод на свидетелството.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите “Ттм”, “С”, “D”, “C1” и “D1” и лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, представят и копие на удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

(9) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А, А2 и А1 представят копие на документ за застраховка на кандидата, валидна към датата на практическия изпит.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишна ал. 9, изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Копията на документите по ал. 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 се заверяват от ръководителя на учебната дейност.

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) При повторно и всяко следващо представяне на кандидата на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се представя заявлението по чл. 18, ал. 1, т. 1.

(2) Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след издаването на удостоверението за допускане на теоретичен изпит или са изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, се представя и копие на удостоверение за допускане до теоретичен изпит, в което е отразено, че след изтичане на посочените срокове кандидатът е положил нов вътрешен изпит.

(3) При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, в срок до 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал съответното допълнително обучение по управление на МПС.

(4) При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит.

(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За повторно или всяко следващо допускане до практически изпит за придобиване на правоспособност за категории А, А2 и А1, когато е изтекъл срокът на застраховката на кандидата, се представя копие на валидна такава.

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Документите се подават от ръководителя на учебната дейност на лицето, притежаващо разрешението за обучение, или упълномощено от него лице в съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При представяне на документите в Областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” лицата, притежаващи разрешение за обучение, представят за проверка и регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При подаване на копия на документите по чл. 18, ал. 3, 5, 7 и 9 и чл. 18а, ал. 5 се представят и оригиналите за проверка.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За първо явяване на теоретичен изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до теоретичен изпит.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За първо явяване на практически изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до практически изпит.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лица, които желаят да се явят на изпит в област, различна от тази, в която са се обучавали, подават заявление в областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” на територията на областта, където са се явявали на изпит, за служебно изпращане на документите, като посочват областта, където желаят да се явят на изпит.

(8) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата по ал. 7 за първо явяване на теоретичен и/или практически изпит представят съответното удостоверение за допускане до изпит, заверено от областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” на територията на областта, където са се обучавали.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Документите за допускане до теоретичен и/или практически изпит на лицата, притежаващи чуждестранно свидетелство по чл. 162, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, и на кандидатите, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се внасят от учебния център, който ги представя на съответния изпит.

(2) При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на учебния център, в който е издадено удостоверението за допускане до теоретичен изпит и/или удостоверението за допускане до практически изпит, документите се представят от друг учебен център.

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За явяване на проверочен изпит документите се подават от лицата, към които е приложена принудителната административна мярка.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Датата за провеждане на проверочния изпит се определя при подаване на документите.

Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лице, което е лишено по съдебен или административен ред от правото му да управлява МПС, не се допуска до изпит до изтичане срока на наказанието.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лице, на което е наложена административна мярка отнемане на правоспособност в случая на чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, не се допуска до изпит до изтичане на шестмесечния срок.

Чл. 23. На лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда начл. 157, ал. 5, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на теоретичните изпити съответният областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” изготвя график с датите и часовете за провеждане на изпитите.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на практическите изпити съответният областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” изготвя график с датите и броя на комисиите за съответната дата.

(3) Датата за провеждане на всеки изпит се определя при подаване на документите съвместно с представителя на лицето по чл. 4.

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Служител на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” проверява документите за изпит при подаването им. Документите на кандидата не се приемат, когато:

1. не са представени всички необходими документи;

2. съдържанието или формата на документите не отговаря на някое от изискванията;

3. кандидатът не отговаря на някое от изискванията за допускане до изпит.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) В областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” за всеки кандидат се задържат документите по заявлението и копията на документите по чл. 18.

(3) Списъците се регистрират във входящ дневник (приложение № 3).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) В случаите по ал. 1 в списъка срещу името на съответния кандидат се вписват пропуските, а копие от списъка се предоставя на лицето, което представя документите.

(5) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При приемане на документите за провеждане на теоретичен изпит служителят на областния отдел отразява в списъка по чл. 16 адреса на кабинета, където ще се проведе изпитът.

(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При приемане на документите за провеждане на практически изпит служителят на областния отдел отразява в списъка по чл. 16 адреса на учебния център, чийто кабинет ще бъде използван за даване на указанията на кандидатите за провеждане на практическите изпити и където кандидатите изчакват за явяване на практическия изпит. Когато практическият изпит се провежда и на учебна площадка, се вписва и адресът на площадката.

(7) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Не се допуска подаване на документи за практически изпит на лица, които не са положили успешно теоретичния изпит.

Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на изпитите областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” предварително изготвя протоколи по образец (приложение № 4 и приложение № 4а).

(2) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(3) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(4) В протокола се включват кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За провеждане на проверочните изпити, на изпитите в случаите на чл. 162, ал. 5 от Закона за движението по пътищата и на изпитите на лица, които не владеят български език, се изготвят отделни протоколи.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Протоколите за изпит се изготвят в два екземпляра – по един за областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и за регионалната дирекция на Министерството на вътрешните работи, която издава свидетелствата за управление на МПС. На лицето, което представя кандидатите за изпит, областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” при поискване предоставя заверено с мокър печат копие на протокола с резултатите от изпита.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Не се разрешават поправки в протокола за изпит на резултатите, нанесени от председателя на изпитната комисия. Допуснатите явни фактически грешки се отстраняват с вписване на забележка, която се заверява с подписа на председателя на комисията.

(8) Протоколът за проведения изпит е отчетен документ и се съхранява 50 години.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) (2) (Отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За провеждане на теоретичните изпити могат да бъдат определяни лица, които отговарят на следните изисквания:

1. имат завършено най-малко средно образование;

2. са на възраст не по-малко от 28 години.

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провежда от комисия в състав: председател и член на комисията.

(2) Председателят на изпитната комисия отговаря за спазването на изискванията, условията и реда за провеждането на изпитите.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Членовете на изпитните комисии спазват изискванията, условията и реда за провеждане на изпита.

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” със заповед определя лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на теоретичните и/или практическите изпити за придобиване на правоспособност.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицата за провеждане на теоретичните изпити и председателите на изпитните комисии за провеждане на практическите изпити се определят в деня на изпита чрез жребий.

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За председатели на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС се определят само лица, които:

1. притежават удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, придобито след преминаване на специализирано обучение при условия и по ред, определени съгласно чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата;

2. са преминали необходимото периодично обучение по чл. 153а от Закона за движението по пътищата;

3. притежават свидетелство за управление на МПС от категория В не по-малко от 5 години;

4. притежават свидетелство за управление на МПС от категорията, за която ще провеждат изпити;

5. са на възраст не по-малко от 28 години;

6. притежават висше образование;

7. отговарят на изискванията за психологическа годност, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, буква “б” ЗДвП;

8. притежават застраховка за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица при и по време на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

9. не са осъждани за престъпления от общ характер по реда на глава втора “Престъпления против личността” или по реда на глава единадесета, раздел II “Престъпления против транспорта и съобщенията” от особената част на Наказателния кодекс, както и да нямат наложено наказание “Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност” по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от общата част на Наказателния кодекс.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А1, С1, С1Е, D1, D1Е, А, С, СЕ, D, DЕ председателите на изпитни комисии следва не по-малко от 3 години да са провеждали изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В. Допуска се изключение от това изискване при условие, че лицето може да предостави доказателства за най-малко 5 години управление на превозно средство от съответната категория.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Не могат да бъдат назначавани за провеждане на теоретичните изпити и за председатели на изпитни комисии при провеждане на практическите изпити:

1. лица, които са регистрирани като еднолични търговци или участват в търговски дружества с предмет на дейност обучение на кандидати за придобиване на правоспособност управление на МПС;

2. лица, които работят като преподаватели/учители и обучават кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

3. лица, които са в трудовоправни отношения с еднолични търговци или търговски дружества с предмет на дейност обучение на кандидати за придобиване на правоспособност управление на МПС;

4. лица, съпрузи и намиращи се в родство по права линия и по съребрена линия до втора степен с лицата по т. 2 и 3, когато работят на територията на областта, на която се провежда изпитът.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити не могат да участват при провеждането на изпити на лица, с които са в родство по права и по съребрена линия до втора степен включително.

Чл. 29а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) (1) Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” периодично извършва анализ на резултатите от изпитите по управление на превозно средство, проведени от всяко от лицата по чл. 28, ал. 1.

(2) На всеки 5 години се извършва проверка по време на провеждане на практически изпити за всяко от лицата по чл. 28, ал. 1. Трябва да бъдат проверени изпитите на не по-малко от 8 кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Проверката обхваща изпитите за всички категории на МПС, за които лицето притежава професионална квалификация.

(3) Когато при проверките по ал. 2 са констатирани неправилни действия от страна на председателя на изпитната комисия, съответното лице подлежи на допълнително обучение. Обучението се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата.

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” със заповед определя лицата, които извършват проверка на дейността на председателите на изпитни комисии.

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Членовете на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити се определят от лицата, които представят за изпит пред тази комисия кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За всяка група за провеждане на практическите изпити броят на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се определя съобразно продължителността на практическите изпити за отделните категории.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Допуска се в определена група да се включват кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни категории.

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Теоретичните и практическите изпити се провеждат при спазване на методика за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишен текст на чл. 34 – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити получават срещу подпис документите във връзка с изпита и се явява на мястото за провеждане на изпита, обявено в изпитния протокол, не по-късно от 10 минути преди началото на изпита.

(2) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, получава срещу подпис техническите средства за провеждане и оценяване на изпита.

(3) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити получава срещу подпис техническото устройство по чл. 15, ал. 2 за видеонаблюдение на практическите изпити

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити проверява съответно условията в помещението за провеждане на теоретичния изпит, състоянието на учебната площадка и МПС за провеждане на изпита за съответствие с изискванията на тази наредба.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити дават съответните предписания за отстраняване на несъответствието по ал. 1. В случаите, когато несъответствието не е отстранено до един час, изпитът не се провежда или започнатият изпит се прекратява.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Председателят на изпитната комисия след пристигане на мястото на изпита проверява удостоверението за годност на ППС, за провеждане на практическия изпит, удостоверението на преподавателя, на членовете на изпитната комисия за всеки протокол и вписва в протоколите имената на членовете на комисията.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Преди започване на теоретичния изпит лицето, определено за провеждане на изпита, се убеждава, че системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 е включена и функционира.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започване на изпита по управление председателят на изпитната комисия монтира в превозното средство, с което ще провежда изпита, техническото устройство по чл. 15, ал. 2.

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започване на изпита лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити:

1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) запознава изпитваните с техните права и задължения;

2. дава указания относно условията и реда за провеждане на изпита;

3. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) проверява самоличността на кандидатите, включени в протокола за изпита;

4. проверява свидетелството за управление на МПС на лицата, които вече имат правоспособност;

5. (нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.);

6. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) уведомява кандидатите, че изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.

(2) Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност и лица, които се явяват след неговото започване.

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Теоретичният изпит се провежда в кабинет, осигурен от учебния център или от съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) До два работни дни преди определената дата за провеждане на теоретични изпити в одобрен кабинет на учебен център, а за областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – София – до 3 работни дни, се допуска вписване на кандидати за допълване на групата до броя на местата за сядане в учебния кабинет, определени в протокола за одобрение на учебен център за провеждане на теоретични изпити по чл. 12, ал. 3.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които не владеят български език, осигуряват преводач на разбираем за тях език при даване на указанията по чл. 36, ал. 1.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато теоретичният изпит се провежда в учебен център, лицето, притежаващо разрешението за обучение, в чийто списък към разрешението е вписан съответният учебен кабинет, осигурява правилното функциониране на системата за видеонаблюдение.

Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За изготвяне на тестове за провеждане на теоретичните изпити за различните категории изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” утвърждава изпитни въпроси по съдържанието на модулите за теоретично обучение съгласно изискванията на съответната учебна документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен или на електронен носител (електронен тест), като резултатите от тях се отчитат по електронен начин. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория. Тестът на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.

(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.

(4) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Теоретичният изпит на лица, които не владеят български език, се провежда с тестове на английски език.

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “В” и “В1” съдържат 45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси, е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 87 точки.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2 и А съдържат 39 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 90. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 81 точки.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” съдържат 39 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 87. Теоретичният изпит е положен успешно, когато кандидатът има не по-малко от 78 точки.

(4) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите АМ и “Ттм” и за проверочните изпити съдържат 37 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 84. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 75 точки.

(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 40 минути.

(6) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С” съдържат 30 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 66.

(2) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 30 минути.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 57 точки от правилни отговори на изпитните въпроси.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С”, когато кандидатите притежават правоспособност за управление на МПС от категория “С1” и от категории “С1”, “D”, “D1”, “С+Е” и “D+Е”, съдържат 15 въпроса, като:

1. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категория “С”, когато кандидатите притежават правоспособност за управление на МПС от категория “С1”, е 31; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 27 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;

2. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категория “С1” е 35; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 30 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;

3. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категории “D” и “D1” е 32; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 28 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;

4. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категории “С+Е” и “D+Е” е 29; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 26 точки от правилни отговори на изпитните въпроси.

(2) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 20 минути.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.)

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) До практически изпит се допускат само кандидатите, успешно издържали теоретичния изпит.

(2) Изпитите по управление по път в населено място с изключение на изпитите по чл. 13, ал. 1започват от кабинет, намиращ се на територията на областния център.

Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Когато практическият изпит се състои от управление на МПС на учебна площадка и по пътища в населено място, до управление на МПС в населено място се допускат само кандидати, издържали успешно управление на МПС на учебна площадка.

(2) Когато лицата, положили успешно управление на МПС на учебна площадка, получат отрицателна оценка на управление на МПС в населено място, при всяко следващо явяване полагат само управление на МПС в населено място.

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Когато лицата, положили успешно теоретичния изпит, получат отрицателна оценка на практическия изпит, при всяко следващо явяване полагат само практически изпит, освен в случаите по чл. 10, ал. 3.

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на теоретичния изпит освен лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и изпитваните в кабинета могат да присъстват и служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на които са възложени функции по осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейността по провеждане на изпитите.

Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебният кабинет, учебната площадка и превозното средство за провеждане на практическия изпит се осигуряват от лицето, което представя кандидатите на изпит.

(2) При техническа неизправност на МПС, възникнала по време на изпита, се допуска изпитът да продължи с резервно МПС, осигурено от лицето, което представя кандидатите на изпит. Резервното МПС се осигурява не по-късно от един час, след като възникне необходимостта от това.

Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Кандидат с увреждания в опорно-двигателния апарат или учебният център осигурява за провеждане на изпита МПС с допълнително оборудване във връзка с характера на увреждането му, съгласно заключението на лекарската комисия, транспортната областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или транспортна централна експертна комисия (ТЦЛЕК).

(2) Превозното средство по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията към превозните средства за обучение на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на изпита, провеждан на път в населено място, в МПС присъстват: кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС, председателят и членът на комисията. Мястото с допълнителното оборудване в МПС се заема от председателя на изпитната комисия. Когато превозното средство е оборудвано с техническо средство по чл. 15, ал. 3, мястото с допълнителното оборудване в МПС се заема от члена на изпитната комисия. Председателят на комисията може да допусне в МПС съобразно наличните свободни места в него и следващи по реда за изпитване кандидати, включени в изпитната комисия.

(4) Комисията няма право да се намесва в управлението на МПС по време на изпита, освен в случаи за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие или ако кандидатът особено затруднява или застрашава останалите участници в движението.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на практическия изпит председателят или членът на изпитната комисия, когато имат достъп до органите за управление, предприема всички възможни действия за осигуряване на безопасността на изпитвания и на другите участници в движението.

(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) По време на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2, А, В1, B, BE, D1, D и Ттм в превозното средство, с което се провежда изпитът, или в автомобила, който следва кандидата за придобиване на правоспособност за категории “А1”, “А2” или “А”, присъстват не по-малко от двама кандидати, включени в съответната група за изпит.

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории А1, А2, А, В1, B, BE и Ттм е не по-малко от 25 минути за всеки кандидат.

(2) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ е не по-малко от 45 минути за всеки кандидат.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Практическият изпит се прекратява при намеса на комисията, когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението и при допускане на ПТП.

(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити по чл. 7, ал. 7, 8, 9, 10 и 11 е не по-малко от 20 минути за всеки кандидат.

Чл. 48а. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) По време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А1, А2 и А изпитваните са с предпазна каска и ръкавици.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А1, А2 и А на учебна площадка учебният център, представил кандидата на изпит, осигурява устройство за измерване на скоростта на движение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) По време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А1, А2 и А, провеждан на път в населено или извън населено място:

1. председателят и членът на комисията следват кандидата с автомобил, обозначен съгласночл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучениеавтомобилът се управлява от члена на комисията;

2. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) председателят на комисията и изпитваният осъществяват комуникация чрез устройство за двустранна гласова връзка, осигурено от учебния център, представил кандидата на изпит;

3. изпитваният е със светлоотразителна жилетка, на гърба на която е изобразена буквата “У” с черен цвят и размери не по-малки от 160 мм широчина и 200 мм височина.

(4) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) По време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории “А1”, “А2” и “А”, провеждан на учебна площадка, се осигурява запис с техническо средство за видеонаблюдение в автомобила по чл. 48а, ал. 3, т. 1.

Чл. 49. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити не допускат до изпит или отстраняват от изпит кандидат за придобиване на правоспособност, когато преди започване или по време на изпита се установи, че кандидатът видимо е употребил алкохол или е под въздействието на друго упойващо вещество.

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити не допускат до изпит или отстраняват от изпит кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория, когато преди започване или по време на изпита се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с изискванията за физическа или психологическа годност за съответната категория, определени съответно в наредбите почл. 152а, т. 1 и чл. 152, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗДвП.

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити имат право да отстранят от изпита кандидат, който не спазва реда за неговото провеждане. Това се отразява в изпитния протокол със забележка, която при провеждане на практическия изпит се заверява с подписите на председателя и члена на комисията.

Чл. 52. За кандидати, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно “не се е явил”, “не е допуснат” или “отстранен”.

Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Председателят и членът на комисията оценяват знанията, уменията и поведението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Председателят на изпитната комисия, след обсъждане с члена на изпитната комисия, определя оценката от практическия изпит.

(2) Резултатите от изпита се нанасят в изпитния протокол от председателя на комисията.

Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Когато теоретичният изпит се провежда в кабинет на учебния център, след приключване на изпита ръководителят на центъра предоставя на лицето, определено за провеждане на изпита, копие от записа на съответния изпит на електронен носител и съответните софтуерни средства, необходими за неговото последващо възпроизвеждане.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” определя със заповед лицата, които архивират и съхраняват записите от теоретичните и практическите изпити и реда за прегледа им.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити предават записите на лицето по ал. 2.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Записите от теоретичните и практическите изпити се съхраняват три месеца.

Чл. 54. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато членът на комисията при провеждане на практическите изпити или ръководителят на учебния център, в чийто кабинет е проведен теоретичният изпит, считат, че са допуснати нарушения при провеждането на изпитите, вписват забележка в изпитния протокол и най-късно до края на следващия работен ден писмено уведомяват началника на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

Чл. 55. (1) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Когато кандидатът за придобиване на правоспособност е положил практическия изпит с автомобил без педал на съединителя или лост за смяна на предавките с ръчно задействане – за категории А1, А2 и А, това обстоятелство се отбелязва в протокола срещу името на този кандидат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За кандидат с увреждания в опорно-двигателния апарат, положил практическия изпит на превозно средство с допълнително оборудване във връзка с характера на увреждането му, в протокола за изпит се отбелязват органите за управление на МПС, в които са направени промените.

Чл. 56. (Доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” анулира резултата от изпита на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, за когото се установи, че:

1. за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;

2. е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство и се е явил на изпит в срока на наказанието или административната мярка;

3. не е отговарял на изискванията за допускане до изпит;

4. е решил изпитен тест, който не е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията по чл. 38, ал. 2;

5. е решил тест, който е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията по чл. 38, ал. 2, но предоставен за решаване от друг кандидат;

6. не е решил самостоятелно изпитния си тест.

Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишен текст на чл. 57а – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) В първия работен ден след провеждането на изпитите областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” изпраща в съответната служба на МВР екземпляр от изпитните протоколи, въз основа на които се издават свидетелствата за управление на МПС на лицата, положили успешно съответните изпити.

(2) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато всички кандидати в протокола от теоретичния изпит подлежат на практически изпит или оценките на всички кандидати от практическите изпити са отрицателни, протоколите не се изпращат в съответната служба на МВР.

Чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Всеки областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” води отчет на лицата, явили се на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС в съответния регион.

Чл. 59. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава инструкция за организирането и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Заключителни разпоредби

  1. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата.

§ 2. Наредбата отменя глава пета “Изпити” на Наредба № 31 за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

§ 4. Изискванията по чл. 7, ал. 3 относно теоретичната част на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “С”, “D”, “С+Е” и “D+Е” и подкатегории “С1” и “D1” влизат в сила от 15.IX.2004 г.

§ 5. Изискванията по чл. 8, ал. 2 относно провеждането на практическата част на изпитите по пътища в населено място на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “В+Е”, “С+Е” и “D+Е” и подкатегории “С1+Е” и “D1+Е” влизат в сила от 15.IX.2004 г.

§ 6. След 15.IX.2004 г. лицата, преминали обучение за категориите “С”, “D”, “С+Е”, “D+Е” и подкатегории “С1” и “D1” по реда на Наредба № 37 преди 15.IX.2004 г., полагат теоретичната и практическата част на изпита.

§ 7. До 1.I.2010 г. относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С” по чл. 15, т. 6 може да се прилага допустима максимална маса не по-малка от 10 000 кг и дължина не по-малко от 7 м.

§ 8. До 1.I.2010 г. относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С+Е” по чл. 15, т. 7 може да се прилага допустима максимална маса не по-малка от 18 000 кг и дължина не по-малко от 12 м.

§ 9. До 1.I.2010 г. относно дължината на МПС от категория “D” по чл. 15, т. 10 може да се прилага дължина не по-малка от 9

§ 10. Изискването по чл. 15, т. 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 относно формата, материала и размерите на товарното отделение на ремаркето и автомобила влиза в сила на 1.I.2010 г.

§ 11. Изискването по чл. 15, т. 6, т. 7, буква “а”, т. 8, 9, 10 и 12 относно антиблокиращата система на спирачната уредба, предавателната кутия, тахографите влиза в сила на 1.I.2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2006 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите “регионален отдел на ДАИ”, “регионалния отдел на ДАИ”, “регионалният отдел на ДАИ” и “РОДАИ” се заменят с “дирекция “Автомобилна администрация” и думите “началникът” и “началника” се заменят съответно с “директорът” и “директора”.

§ 9. Навсякъде думите “министърът на транспорта и съобщенията” и “министъра на транспорта и съобщенията” се заменят съответно с “министърът на транспорта” и “министъра на транспорта”.

§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2006 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ 

 

(ОБН. – ДВ, БР. 4 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2008 Г.)

§ 49. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на разпоредбата на § 28 относно чл. 38, ал. 2 относно изискването за провеждане на изпитите по електронен начин, което влиза в сила на 1 януари 2009 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

 

§ 32. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Изискването по чл. 12, ал. 4, чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 относно оборудването на помещението за провеждане на теоретичните изпити със система за видеонаблюдение, оборудването на моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити с техническо средство за видеонаблюдение, и минималният брой кандидати за теоретичен изпит влизат в сила на 1 октомври 2010 г.

§ 33. Изискването по чл. 29, ал. 1 и 2 относно изискванията към председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити влиза в сила на 1 юли 2010 г. Лицата, които към момента на влизане в сила на тази наредба притежават удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, придобито при условията и по реда на чл. 43 от Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията и условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (обн., ДВ, бр. 69 от 1999 г.; изм., бр. 2 и 53 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 16 и 82 от 2002 г., бр. 17 и 42 от 2004 г., бр. 46 от 2006 г. и бр. 57 от 2007 г.) или чл. 153, т. 3 ЗДвП, могат да бъдат назначавани за председатели на изпитни комисии и след 1 юли 2010 г.

34. До 30 септември 2013 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 15, т. 7, буква “б” относно дължината на ремаркето.

§ 35. Навсякъде в приложенията думата “БУЛСТАТ” се заменя с “ЕИК/БУЛСТАТ” и “РД “АА” се заменя с “ОО “КД – ДАИ”.

§ 36. Навсякъде в наредбата:

1. Думите “Регионалната дирекция “Автомобилна администрация” и “Регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, а думите “Директора на регионална дирекция “Автомобилна администрация” и “Директорът на регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Началника на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Началникът на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

2. Думите “министъра на транспорта” и “министърът на транспорта” се заменят съответно с “министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а думите “Министерството на транспорта” и “Министерство на транспорта” се заменят с “Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ 

 

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2013 Г.)

§ 22. В останалите текстове на наредбата думите “В+Е”, “С1+Е”, “С+Е”, “D1+Е” и “D+Е” се заменят съответно с “ВЕ”, “С1Е”, “СЕ”, “D1Е” и “DЕ”.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2013 Г.)

 

§ 23. С наредбата се въвеждат изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (OB L 403, 30.12.2006 г., стр. 18 – 60).

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2013 Г.)

 

§ 24. Наредбата влиза в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на § 13 относно чл. 29а, който влиза в сила от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)

§ 19. (1) Теоретичен изпит чрез решаване на електронен тест полагат:

1. от 1 март 2013 г. до 31 декември 2013 г. – не по-малко от 25 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1, формиращи една група за изпит на съответната дата;

2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. – не по-малко от 50 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;

3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. – не по-малко от 75 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;

4. от 1 януари 2016 г. – всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1.

(2) Когато в периода по ал. 1, т. 1 в списък по чл. 16, ал. 1 са включени 4 или по-малко кандидати, поне единият от тях полага изпита с електронен тест.

(3) Когато в периодите по ал. 1, т. 2 и 3 в списък по чл. 16, ал. 1 е включен само един кандидат, той полага изпита с електронен тест.

(4) В периода по ал. 1, т. 1 и 2 всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1, подадени след като в съответната група броят на кандидатите, които ще решават електронен тест, е достигнал 50 % от броя на местата в учебния кабинет, в който ще се проведе изпитът, решават тест на хартиен носител.

 

§ 20. Параграфи 12 и 16 влизат в сила от 1 март 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1

 

(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

Call Now Button