Издаване на шофьорска книжка

Издаване на свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/

Възстановяване на контролни точки

Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС - след завършен шофьорски курс

Свидетелство за управление на моторни превозни средства /шофьорска книжка/ се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило основно образование, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно превозно средство /шофьорски курс/ и за оказване на първа долекарска помощ и е успешно издържало изпит за водач на моторно превозно средство.

Първоначалното издаване на шофьорска книжка се извършва въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя следните документи за шофьорска книжка:

1. заявление по образец;

2. лична карта;

3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);

5. документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;

6. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

7. копие от документ за завършено най-малко основно образование;

8. документ за платена държавна такса.
При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Лицето може да не се яви лично за подаване на заявление за издаване на български лични документи, когато няма промяна на името, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец), пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението (чл.17, ал.5 от ЗБЛД). Упълномощеното лице освен документите посочени по-горе представя и изрично пълномощно.

Издаденото свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/ се получава от звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР лично от заявителя или от упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

Срок за издаване

Свидетелството за управление на МПС се издава по регистрация на постоянен адрес  от  съответния областен град на КАТ. 

1. При обикновена услуга – Свидетелството за управление на МПС се издава в срок от 30 дни от приемане на заявлението;

2.  При бърза услуга – до 10 дни.

Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя.

Срок на валидност

Свидетелството за управление на МПС се издава със срок на валидност – 10 години, а на лица с физически недостатъци – до 5 години. За начална дата на срока на валидност се счита датата на издаването му.

Такси за издаване на свидетелство за управление на МПС

За възраст на лицата между 15 и 58 г.

  • Обикновена услуга   –      до 30 дни – 25 лв.
  • Бърза услуга  –                    до 10 дни – 50 лв.

Подмяна на свидетелство за управление на МПС

Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство /шофьорска книжка/  се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов и при промяна в данните на водача (чл.151, ал.9 от ЗДвП).

За подмяна на свидетелство за управление на МПС лицето представя в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:

1. заявление по образец;

2. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

3. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

4. старото свидетелство за управление на МПС (след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство);

5. документ за платена държавна такса.

При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Заявлението за подмяна на свидетелството за управление на МПС се подава в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя (независимо от това, в кой регион е издадено старото свидетелство) лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от Закона за българските лични документи. Водачите, чиито свидетелства за управление на МПС са издадени в регион, различен от постоянния адрес на заявителя, трябва да попълнят молба за смяна на местоотчета.

При подмяна на свидетелство за управление на МПС, на български граждани, поради изтичане срока на валидност, заявление може да се подаде и в Районните управления на МВР само едновременно с подаването на заявление за друг български личен документ (лична карта или паспорт).

Връчването на готовите свидетелства за управление на МПС се извършва в звеното “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР или Районното управление на МВР, където е подадено заявлението.

Свидетелство за управление на моторно превозно средство не се издава до заплащане изцяло на дължимите глоби. (чл.159, ал.2 от ЗДвП).

Издаване на свидетелството за управление на МПС поради възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки

Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи (чл.157, ал.4 от ЗДвП).

Лице, което е загубило правоспособност да управлява моторно превозно средство по реда на чл.157, ал.4 от ЗДвП, след като е върнало свидетелството си за управление /шофьорска книжка/, има право отново да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството. За подробности вижте тук. При кандидатстване за придобиване на правоспособност за категория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността (чл.157, ал.5 от ЗДвП).

При възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:

1. заявление по образец;

2. лична карта;

3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи, които са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки /;

5. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

6. копие от документ за завършено най-малко основно образование.

7. документ за платена държавна такса;

При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Заявлението за издаване на свидетелство за управление на МПС се подава в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от Закона за българските лични документи.

Свидетелство за управление на моторно превозно средство не се издава до заплащане изцяло на дължимите глоби. (чл.159, ал.2 от ЗДвП).

Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава от звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР лично от заявителя или от упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

Българското свидетелство за управление на моторно превозно средство е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство. Служи също и като идентификационен документ за самоличност на територията на  Република България, когато лицето не може да представи друг документ за самоличност, тъй като свидетелството за управление на МПС е един от трите основни документа за самоличност на територията на страната, заедно с личната карта и паспорта.

Издаване на свидетелството за управление на МПС поради придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория

При придобиване на нова категория на водача се издава ново свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/ въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:

1. заявление по образец;

2. лична карта;

3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) /;

5. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

6. копие от документ за завършено най-малко основно образование.

7. старото свидетелство за управление на МПС (след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство);

8. документ за платена държавна такса;

При подаване на заявлението длъжностното лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Заявлението за подмяна на свидетелството за управление на МПС /шофьорска книжка/ се подава в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от Закона за българските лични документи.

Водачите, чиито свидетелства за управление на МПС са издадени в регион, различен от постоянния адрес на заявителя, трябва преди подаване на документи за подмяна да се явят в сектора “Пътна полиция” на СДВР/ОДМВР по постоянен адрес и да попълнят молба за смяна на местоотчета.

Свидетелство за управление на моторно превозно средство не се издава до заплащане изцяло на дължимите глоби. (чл.159, ал.2 от ЗДвП).

Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава от звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР лично от заявителя или от упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

Шофьорска книжка за 1 ден не може да се издаде.

Всяко лице, което управлява МПС носи административнонаказателна отговорност, ако не притежава свидетелство за управлениена МПС /шофьорска книжка/.

Call Now Button