Документи за шофьорска книжка

 
ДОКУМЕНТИ ЗА ШОФЬОРСКА КНИЖКА
ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ШОФЬОРСКИ КУРС Е НЕОБХОДИМО:
 • 1. Лична карта и копие от нея – от която да е видно, че кандидата има навършени 17 год. и 9 мес.
 • 2. Снимки – 2 броя (3/4 см.)
 • 3. Копие на „Диплом“ за завършено минимум основно образование(след завършен VIII клас) или завършен X клас.  Когато образованието е завършено в друга държава – удостоверение за признаване на най-малко основно образование, издадено по реда на Наредба № 2/2003 г. на МОН.

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ШОФЬОРСКИ КУРС

 • Кандидата трябва да  отговаря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДП;
 • Кандидата трябва да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • Кандидата трябва да не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС.

Документи, изисквани по време на шофьорския курс:

 • Документ за самоличност – лична карта или паспорт
 • Учебен картон (издава се от ръководителя на учебния център)

Документи за първоначално издаване на шофьорска книжка /свидетелство за управление на МПС/ – след завършен шофьорски курс

Свидетелство за управление на моторни превозни средства /шофьорска книжка/ се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило основно образование, което е физически годно да управлява моторни превозни средства за съответната категория, преминало е обучение за водач на моторно превозно средство /шофьорски курс/ и за оказване на първа долекарска помощ и е успешно издържало изпит за водач на моторно превозно средство.

Първоначалното издаване на шофьорска книжка се извършва въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя следните документи:

1. заявление по образец;

2. лична карта;

3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);

5. документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;

6. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

7. копие от документ за завършено най-малко основно образование;

8. документ за платена държавна такса.
При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Лицето може да не се яви лично за подаване на заявление за издаване на български лични документи, когато няма промяна на името, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец), пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението (чл.17, ал.5 от ЗБЛД). Упълномощеното лице освен документите посочени по-горе представя и изрично пълномощно.

Издаденото свидетелство за управление на МПС /шофьорска книжка/ се получава от звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР лично от заявителя или от упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

 Допълнителна информация за шофьорските курсове:

 •  1. Шофьорските курсове се провеждат по индивидуален график за всеки курсист съобразен с неговата заетост.
 • 2. Учебните материали са включени в съответната цена на шофьорски курс.
 • 3. Разсрочено плащане на договорена цена за курс – може да се договаря с обучаемия  чрез  съгласуван индивидуален план за плащане.

За повече информация 0888 306 813!

Call Now Button