Шофьорски курс за възстановяване на права, след загуба на правоспособност /шофьорска книжка/ за управление на МПС, поради отнемане на всички контролни точки по чл. 157, ал.5 от ЗДвП

· Необходими документи за започване на шофьорски курс:
1. Лична карта;
2. Заповед за изземване на шофьорска книжка  или Наказателно постановление за отнемане на свидетелството

Нарушения

за управление или Протокол за доброволно предаване – необходимо е да е изтекъл срокът от 6 месеца за лишаване от правоуправление;
3.Снимка – 3 / 4 см.;
4. Копие на диплом за завършено минимум  основно образование;
5. Удостоверение за психологическа годност.

Обучението на тези шофьорски курсове включва:
I. Теоретична част:
1. Лекции: 10 теоретични часа – провеждат се по график – от 17.30 ч.. Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала и  изпитни листовки ;
2. Вътрешен изпит по теория: – след приключване на теоретичният курс – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:  Безопасност на движението по пътищата – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – необходими точки 87 от възможни 97.

ІІ. Практическа част:
1. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – управление на автомобила в градски условия

Продължителност на курса:
до 3 седмици; 

Забележка:

– С този шофьорски курс се възстановяват правата за управление на МПС от кат. “В”;

– Когато водача притежава и други категории, които иска да си възстанови, то той трябва да се яви на изпит за всяка една от категориите.

 

DSC06854Документи, необходими за КАТ при издаване на свидетелството за управление /шофьорска книжка/:

1. заявление по образец;

2. копие на свидетелството за завършена подготовка;

3. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

4. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи, които са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки /;

5. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство /шофьорска книжка/, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

6. копие от документ за завършено най-малко основно образование.

7. документ за платена държавна такса

Comments are closed.