Възстановяване на шофьорски права!

Шофьорски курс за възстановяване на права, след загуба на правоспособност за управление на МПС, поради отнемане на всички контролни точки по чл. 157, ал.5 от ЗДП

Възстановяване на шофьорски права

Необходими документи за започване на възстановителен шофьорски курс:

1. Лична карта;
2. Заповед за изземване на шофьорска книжка  или Наказателно постановление за отнемане на свидетелството за управление или Протокол за доброволно предаване – необходимо е да е изтекъл срокът от 6 месеца за лишаване от правоуправление;
3.Снимка – 3 / 4 см.;
4. Копие на диплом за завършено минимум  основно образование;
5. Удостоверение за психологическа годност.

Продължителност на курса:

Приблизително 3 седмици. 


С този шофьорски курс се възстановяват шофьорските права за управление на МПС от категория“В”.

Когато водача притежава и други категории, които иска да си възстанови, то той трябва да се яви на изпит за всяка една от категориите.

Обучение:

I. Теоретична част:
1. Лекции: 10 теоретични часа – провеждат се по график – от 17.30 ч.. Осигуряват се безплатно необходимите учебни помагала и  изпитни листовки ;
2. Вътрешен изпит по теория: – след приключване на теоретичният курс – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – успешното му полагане е необходимо условие за допускане до изпит пред Изпълнителна агенция  „Автомобилна администрация”;
3. Изпит по теория пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:  Безопасност на движението по пътищата – решаване на 3 изпитни листовки с по 15 въпроса – необходими точки 87 от възможни 97.

ІІ. Практическа част:
1. Изпит по практика пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” – управление на автомобила в градски условия

Документи, необходими за КАТ при възстановяване и издаване на свидетелството за управление /шофьорска книжка/

1. заявление по образец;

2. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

3. удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП  /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи, които са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки /;

4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство /шофьорска книжка/, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

5. копие от документ за завършено най-малко основно образование;

6. документ за платена държавна такса.

.

Call Now Button