Категория В

Шофьорски курсове категория В

Шофьорски курс категория "В"

Автошколата е специализирана за курс категория “В”, който дава възможност за добиване на право за управление на моторни превозни средства /МПС/ с допустима максимална маса, не повече от 3500 kg, с максимална натовареност – не повече от 8 пътници плюс водача:

 • МПС от тази категория “В” могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg;
 • МПС от категория “В” могат да образуват състав с ремарке с  допустима максимална маса,  надвишаваща 750 kg, при условие,  че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250kg;
 • допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

Изисквания към кандидатите и необходими документи

     Изисквания:

 •  Кандидат курсиста за категория “В” трябва да има навършени 17 години и 9 месеца – за B категория и 16 години и 9 месеца за B1 категория!
 • Кандидата трябва да  отговаря на изискванията за физическа годност определени в Наредбата по чл.152а от ЗДП;
 • Кандидата трябва да е установил обичайното си пребиваване в Република България;
 • Кандидата трябва да не притежава друго свидетелство за управление на МПС издадено от друга страна членка на ЕС.

Необходими документи:

 • Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
 • Лична карта;
 • Паспортни снимки – 2 бр..

Забележка:

 • Тези които са завършили основното си образование България след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование /удостоверение за завършен 10-ти клас/;
 • За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11 

Обучение:

Шофьорските курсове стандартно се провеждат с продължителност около 50 дни. Провеждат се два модула на обучение:

– теоретичен модул;
–  практически  модул.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – 40 учебни часа

Всеки шофьорски курс започва с обучението по теория, която се провежда в добре оборудван специализиран кабинет групово от квалифициран преподавател. Всеки кандидат може да избира кога да посещава теорията сутрин или следобед. Кабинета се намира срещу цирковата площадка в сградата на ТПК “Родина”. Всички учебни материали за обучението по теория са осигурени.

 

Учебен процес:

 1. Безопасност на движението – включва: Изучаване на „Закона за движение по пътищата” /ЗДП/ и “Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата” /ППЗДП/ 
 2. Общо устройство на автомобила – включва: Основни възли на автомобила и предназначение. Технически неизправности.

Вътрешни изпити:

Автошколата провежда вътрешни изпити Съгласно наредбата и методиката за провеждане на изпити по теория и практика. След вътрешен изпит обучаемия добива право да се явява на външен изпит пред ДАИ.

Вътрешен изпит листовки

Практическо обучение - 31 учебни часа

Практическите тренировки на курс категория “В” са за изграждане и затвърждаване на умения и навици. Първоначално кормуването започва на полигонна площадка – заучаване на първите групи умения като запознаване с автомобила, органите му за управление, потегляне, спиране, превключване на предавките, потегляне по наклон, заобикаляне на препятствия, паркиране и т.н.. Продължава с управление на автомобила извън населено място, научаване на правилното разположение на автомобила на платното, съобразяване със скоростта,  дистанцията и останалите елементи по утвърдена методика за провеждане на шофьорски курсове, докато се достигне до затвърждаване на навиците при управление на автомобила в населено място с по-голяма и сложна интензивност на движение.

Кормуване с автомобила в градски условия и изграждане на навици за безопасно управление при стриктно спазване на правилата за движение съгласно ЗДП и ППЗДП.

Всички часове по кормуване се отразяват в учебен картон срещу подпис на курсиста и инструктора. Учебният час е 50 минути, като 10 от тях за инструктаж и анализ на тренировката.

Практическото обучение на всички шофьорски курсове може да започва след провеждане на първите основни 7 теми теория съгласно наредба № 37/2002 г. в удобно за кандидата време.

Call Now Button